Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť: BELdental, s.r.o.

IČ: 28570219, DIČ: CZ28570219

so sídlom: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava, ČR

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C vložka 32485

Tel: +420 596 638 223, e-mail: info (zavináč) pasta-splat.cz

Bankový účet pre platby z Českej republiky: 4222805339/0800
Bankový účet pre platby z Slovenskej republiky: 2124028223/0800

vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre E-Shop: www.pasta-splat.sk

I. Úvodné ustanovenie

Spoločnosť BELdental, s.r.o. (Ďalej len „predávajúci“) je prevádzkovateľom internetového obchodu www.beldental.cz (ďalej len „E-shop“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú z obchodov uzavretých skrze E-shop, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. V znení neskorších predpisov, občianskym zákonníkom (ďalej len „ObčZ“). V prípade, že je zmluvnou stranou predajnej zmluvy spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ustanoveniami ObčZ smerujúcimi k ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 634/1992 Zb., Ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZOS“). V prípade, že je v texte týchto VOP kupujúci označený ako spotrebiteľ, má sa za to, že dané dohody je platné len v prípade spotrebiteľských zmlúv.

II. Definícia niektorých pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva, ktorou sa spotrebiteľom uzatvára podnikateľ.

Podnikateľ – osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľ – každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

Vystavenie tovaru na E-shope nie je ponukou; jedná sa o iba výzvu na predloženie ponúk – objednávok. Fotografie tovaru na E-shope sú len ilustračné a skutočná podoba tovar sa s nimi nemusí úplne zhodovať. Objednávku kupujúci zasiela predávajúcemu prostredníctvom objednávkového systému nachádzajúceho sa na E-shope – Košík. Kúpna zmluva je uzatvorená písomným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a to pred odoslaním objednávky, a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Po dohode zmluvných strán je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť aj v cudzom jazyku zrozumiteľnom obom zmluvným stranám.
Uzavretú zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej podobe najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná.
Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzavretiu kúpnej zmluvy, sú zrejmé z procesu objednávania v E-shope.
Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
Tieto VOP sú zobrazené v textovej podobe na webových stránkach E-shope a je tak kupujúcemu umožnené, aby sa s nimi zoznámil, prípadne je archivovali.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

IV. Kúpna cena

Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. V prípade zjavnej chyby v cene (chyba v písaní, počítaní, technická chyba atp.), Ktorou sa rozumie najmä cena, ktorá je nižšia, ako trhová cena, za ktorú je daný tovar v čase uzavretia zmluvy ponúkané, si predávajúci vyhradzuje právo túto cenu opraviť, tzn. jednostranne zmeniť v tomto ohľade obsah kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o oprave kúpnej ceny kupujúceho informovať najneskôr do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, že kupujúci nebude mať záujem o kúpu tovaru za opravenú cenu, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do 10 dní odo dňa, keď mu by oprava ceny oznámená.

    Kúpnej ceny uvedené na E-shope sú konečné, tj. vrátane DPH, RP, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Náklady na dopravu sú kupujúcemu vyčíslené zvlášť podľa typu zvolenej prepravy, alebo osobného odberu pred dokončením objednávky.

    Ak sú na E-shope uvedené akčné ceny, platí tieto do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

    Kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy; to neplatí v prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny dobierku. V prípade, že v tejto lehote nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho, uzatvorená kúpna zmluva sa od začiatku ruší.

    Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

    Predávajúci akceptuje nasledujúce formy platieb:

    platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

    platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku)

    platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho

Voľba medzi spôsoby platby je na kupujúcim. V prípade platby prevodom z Českej republiky je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.

    Pri platbe dobierkou je účtovaný poplatok za dobierku 20, – Sk v prípade zaslania v rámci územia Slovenskej republiky. Výška poplatku za dobierku je v týchto VOP uvádzaná orientačne. Poplatok je kupujúcemu vyčíslený zvlášť pred dokončením objednávky.

V. Ochrana osobných údajov

    K tomu, aby mohol kupujúci vykonať nákup tovaru v E-shope, je nutné, aby oznámil tieto osobné údaje:

    V prípade fyzickej osoby:

Meno a priezvisko, Dodacia adresa, email, telefónne číslo,

V prípade právnickej osoby:

Firma (názov spoločnosti), sídlo, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČ, DIČ, DIČ DPH.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je podmienkou pre platné a účinné uzavretie kúpnej zmluvy. Zmena uchovávaných osobných údajov kupujúceho je možná po prihlásení kupujúceho do jeho klientskeho účtu alebo na základe e-mailovej, telefonickej či písomnej žiadosti kupujúceho.

    Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúcich bude zaobchádzať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade kupujúcich – fyzických osôb sa predávajúci zaväzuje nakladať s osobnými údajmi najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich najmä na splnenie kúpnej zmluvy.

    Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, okrem iného prenos osobných údajov príslušnému dopravcovi, a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms) a ďalej súhlas s poskytnutím jeho emailovej adresy tretej osobe za účelom zlepšenia obsahu a funkčnosti poskytovaných služieb predávajúceho, najmä za účelom zistenia spokojnosti kupujúceho s nákupom v E-shope. Treťou osobou sa na účely tohto ustanovenia VOP je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania sústreďuje ponuky na nákup tovaru od viac subjektov (napr. Heureka.cz, Zboží.cz pod.) Táto tretia osoba je pri nakladaní s emailovou adresou kupujúceho povinná postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k čomu je voči predávajúcemu zmluvne zaviazaná. Odvolania tohto súhlasu má kupujúci možnosť urobiť písomne ​​kedykoľvek po jeho udelení, tj. Po odoslaní objednávky.

    Predávajúci je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov kupujúcich a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitia. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, vr. práva na ich opravu a ďalších práv vyplývajúcich zo súvisiacich právnych predpisov. Práva a povinnosti týkajúce sa ku spracovaniu osobných údajov kupujúcich prechádza na právnych nástupcov predávajúceho.

VI. Platby

Platba na dobierku – tovar je odoslaný kuriérskou službou GLS a peniaze sú inkasované dopravcom pri odovzdaní tovaru.
Platba vopred na bankový účet – platbu za tovar je možné zaslať prevodom na náš bankový účet v České spořitelně, a.s., č. účtu: 2124028223/0800. Ako variabilný symbol uvádzajte objednávkové číslo (zaslané potvrdzovacom e-mailom).

Tovar bude expedovaný, akonáhle bude platba pripísaná na bankový účet predávajúceho, prípadne podľa dohody.

Typ zásielky:                  Prepravca:         Platba dobierkou:       Vopred na účet:

Obchodní balík SK:           DPD,GLS SK             zrušená                      6,05 EUR

Platba do zahraničnej (európske krajiny) – zásielky do zahraničia sú vykonávané len na základe predchádzajúcej dohody (telefonické, e-mailové) ohľadom stanovenia výšky poštovného (určuje sa podľa váhy zásielky).

VII. Dodacie podmienky

Osobný odber je možný v miestach ponúkaných predávajúcim. Miesto odberu je možné zvoliť v rámci objednávky. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Kupujúci sa musí dostatočne identifikovať a preukázať svoju totožnosť.

    Zaslanie

    Doba dodania je na E-shope uvádzaná iba orientačne a jedná sa o predpokladaný termín odovzdania tovaru dopravcovi, prípadne predpokladaný termín, kedy bude tovar pripravený k odberu. Ak predávajúci nebude schopný dodržať predpokladaný termín, je povinný na túto skutočnosť kupujúceho vhodnou formou upozorniť a to napr. Telefonicky, elektronickou poštou. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s termínom odlišným od termínu pôvodne predpokladaného, ​​je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa, keď bol o zmene termínu dodania vyrozumený.

    Predávajúci nie je povinný odoslať tovar do doby, než bude uhradená kúpna cena; to neplatí v prípade platby dobierkou.

    Zásielka je bežne doručovaná v pracovných dňoch v rozmedzí 8,00 – 18,00 hod. Kupujúci je v deň doručenia zásielky telefonicky avizovaný zo strany dopravcu o približnom čase doručenia. Tovar je dopravený za prvé uzamykateľné dvere, pokiaľ nebude dohodnuté inak (osobný odber, výnos na poschodie a pod.).

    Zásielka s tovarom obsahuje faktúru (daňový doklad).

    Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím od dopravcu skontrolovať, a to najmä vo vzťahu k tomu, či nebolo tovaru pri preprave poškodený. V prípade poškodenia tovaru pri preprave nesmie byť tovar prevzatý a kupujúci je povinný predávajúceho o poškodení tovaru pri preprave bez zbytočného odkladu informovať. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nebude braný na neskoršie reklamácie zreteľ.

    Tovar môže byť doručený do Českej republiky alebo na Slovensko.

    DOPRAVA Slovenská republika

Pre doručenie tovaru je spravidla využívané prepravných služieb spoločností GLS.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. Telefónu, emailu a e-shopu, má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle ust. § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu www.beldental.cz má kupujúci právo vrátiť bez udania dôvodov celú zásielku alebo aj jej časť do 14 dní od obdržania zásielky. Toto odstúpenie oznámi písomne ​​na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom a tovar zašle späť na adresu prevádzkovateľa bežným balíkom. Neposielajte dobierkou – tovar nebude prebrané!
Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:

Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo tým, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv podľa ust. § 53 ods. 8.občanského zákonku. Doporučujeme pri využití práva na odstúpenie od zmluvy tovar vrátiť v pôvodnom a neporušenom obale. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 7 § 53 o. Z., Má dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia, a to spôsobom, ktorý si spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy zvolí (prevod na bankový účet, zloženkou, výplatou hotovosti na prevádzke).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným.

  • dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho.
  • predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy,
  • ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získava, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky.
  • predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy v prípade, že po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii, začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim z iných ako zákonných dôvodov je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať náhradu škody, ktorá bude predávajúcemu spôsobená.
Podmienky vrátenia peňazí

Tovar musí byť neporušený, zabalené v originálnom obale. Balenie nesmie byť v žiadnom prípade otvorené a tovaru niesť známky použitia. Kupujúci musí odoslať zásielku do 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Vrátená zásielka musí obsahovať kompletnú dokumentáciu (pokiaľ je súčasťou záručný list, návod na obsluhu, dodací list) a kópiu ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou, dobierka nebude prijatá.

Vrátený tovar zašlite na adresu sídla spoločnosti BELdental, s.r.o..

V zásielke uveďte informácie o adrese pre vrátenie peňazí, prípadne uveďte číslo bankového účtu, dôvod vrátenia a podpis. Po splnení vyššie uvedených podmienok pošleme sumu zloženkou alebo na Váš bankový účet, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.

VIII. Reklamácia

    Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú výlučne v prípade spotrebiteľských zmlúv.

    Predávajúci upozorňuje, že kupujúci je povinný užívať tovar len na účel, na ktorý je určené výrobcom. Neodborná manipulácia s tovarom, neodborné zásahy, alebo nedostatočná hygienická starostlivosť o tovar môže spôsobiť neuznanie reklamácie zo strany predávajúceho. Nárok na uplatnenie reklamácie daného tovaru však týmto ustanovením nie je nijako dotknutý.

    Práva z chybného plnenia nemožno uplatniť úplne alebo čiastočne najmä v prípadoch: mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti, používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom, tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

    V prípade zistenia chyby je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť práva z chybného plnenia (reklamáciu). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

    Kupujúci je povinný predať reklamovaný tovar kompletný, tj. Vr. všetkých súčastí, príslušenstva a dokumentácie. V prípade odosielania tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť a spôsob prepravy zvoliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru.

    Základným preukazom práv spotrebiteľa v zmysle ObčZ je doklad o kúpe (paragon, faktúra). Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

    O reklamácii sa rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

Práva z chybného plnenia

    Práva a povinnosť zmluvných strán sa riadi ohľadom práv z chybného plnenia príslušnými ustanoveniami ObčZ, najmä § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

    má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

    sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

    vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

    je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

    vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak má vec vady vymenované vyššie, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

    Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z chyby:

    u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

    u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

    ak to vyplýva z povahy veci.

IX. Výmena a vrátenie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. Telefónu, emailu a e-shopu, má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle ust. § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu www.beldental.cz má kupujúci právo vrátiť bez udania dôvodov celú zásielku alebo aj jej časť do 14 dní od obdržania zásielky. Toto odstúpenie oznámi písomne ​​na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom a tovar zašle späť na adresu prevádzkovateľa bežným balíkom. Neposielajte dobierkou – tovar nebude prebrané!

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:

Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo tým, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv podľa ust. § 53 ods. 8.občanského zákonku. Doporučujeme pri využití práva na odstúpenie od zmluvy tovar vrátiť v pôvodnom a neporušenom obale. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 7 § 53 o. Z., Má dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia, a to spôsobom, ktorý si spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy zvolí (prevod na bankový účet, zloženkou, výplatou hotovosti na prevádzke).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným.

    objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho.

    predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získava, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky.

    predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy v prípade, že po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii, začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim z iných ako zákonných dôvodov je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať náhradu škody, ktorá bude predávajúcemu spôsobená.

Podmienky vrátenia peňazí

Tovar musí byť neporušený, zabalené v originálnom obale. Balenie nesmie byť v žiadnom prípade otvorené a tovaru niesť známky použitia. Kupujúci musí odoslať zásielku do 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Vrátená zásielka musí obsahovať kompletnú dokumentáciu (pokiaľ je súčasťou záručný list, návod na obsluhu, dodací list) a kópiu ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou, dobierka nebude prijatá.

Vrátený tovar zašlite na adresu sídla spoločnosti BELdental, s.r.o..

V zásielke uveďte informácie o adrese pre vrátenie peňazí, prípadne uveďte číslo bankového účtu, dôvod vrátenia a podpis. Po splnení vyššie uvedených podmienok pošleme sumu zloženkou alebo na Váš bankový účet, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.